ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจัดโครงการฯ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560


ขยายเวลารับสมัครโครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจัดโครงการฯ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ : 09 / 11 / 2016 - 10:14
สอบคัดเลือก-1

คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

 1. สัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 – 25 ปีบริบูรณ์นับจากวันปิดรับใบสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2559
 2. เป็นอาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาดมาแล้ว 10 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดเป็นผู้รับรอง
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด (หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถจัดการอบรมให้แก่อาสายุวกาชาดภายหลังจากผ่านการคัดเลือกได้)
 5. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 6. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 7. ไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนยุวกาชาดไปเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดในต่างประเทศโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาด เพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2560
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมแว่น (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด (หมายเหตุ สถานศึกษาสามารถจัดการอบรมให้แก่อาสา ยุวกาชาดภายหลังจากผ่านการคัดเลือกได้)
 4. หนังสือรับรองการเป็นอาสายุวกาชาด จากสถาบันการศึกษา
 5. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง
 6. รูปเล่มผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาด เนื้อหาทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้าขนาดกระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ประกอบด้วย

            6.1 ปกหน้า  –  ระบุชื่อผู้สมัคร, ชมรมอาสายุวกาชาดที่สังกัด และชื่อโครงการฯ

            6.2 เนื้อหาและภาพประกอบ (ไม่เกิน 10 หน้า)  

            6.3 กิจกรรมยุวกาชาดเด่น 1 กิจกรรม (ไม่เกิน 3 หน้า)

            6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาด

           6.5 ความเรียงสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 1 หน้าครึ่ง (กระดาษ A4) ในหัวข้อ “ในฐานะอาสายุวกาชาด คิดว่าจะช่วยปลูกฝังจิตอาสาในสังคมให้ยั่งยืนได้อย่างไร” (ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

 

ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. การประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 2. การอบรมและสอบคัดเลือก 15-16 มิถุนายน 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

            08.30-09.00                    ลงทะเบียน         

            09.00-09.15                    ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการคัดเลือก

            09.15-09.30                    ผู้อำนวยการกล่าวเปิดและทักทายผู้ร่วมโครงการ

            09.30-16.00                    อบรมเรื่องขบวนการกาชาดและการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

            07.45–08.30                   ลงทะเบียน

            08.30-09.00                    ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการสอบ

            09.00-17.00                    ฐานที่ 1 วัดความรู้ในกิจกรรมงานกาชาด (นำเสนอผลงานและความรู้กาชาด)

                                                ฐานที่ 2 วัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ถาม-ตอบภาษาอังกฤษ)

            หมายเหตุ                        พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00น.                  

                                                แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา

 1. การประกาศผล                         23 มิถุนายน 2560

คะแนนการทดสอบ

คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยแบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้             

 1. การนำเสนอผลงานกิจกรรมยุวกาชาด                       50 คะแนน
 2. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ        50 คะแนน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

                        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย      

                        โทรศัพท์ 0-2252-5002 – 3 ต่อ 1      โทรสาร   0-2252-5004

                        ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.redcross.or.th  http://thaircy.redcross.or.th/

                        ทางเฟซบุ๊ค  www.facebook.com/trcyvolunteer

ดาวน์โหลดโครงการฯ คลิ๊ก!!!

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัคร คลิ๊ก!!!

ดาวน์โหลดใบสมัคร60 คลิ๊ก!!!

ดาวน์โหลดคำรับรอง คลิ๊ก!!!

จดหมายแจ้งเลื่อนโครงการ


1,758 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 6 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้