แบบฟอร์มรับโล่เชิดชูเกียรติ


แบบฟอร์มรับโล่เชิดชูเกียรติ
โพสเมื่อ : 02 / 08 / 2017 - 16:25
ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

ขอเรียนเชิญท่าน ที่ปรึกษา และนิสิตนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการฯ จำนวน 10 คน เข้าร่วมงาน “ตามรอยพระยุคลบาทบรมนาถบพิตร” พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 229/1 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากชาดไทย ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่เบอร์แฟกซ์สำนักงานยุวกาชาด หรืออีเมล์ Golf301135@Hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ใคร่ขอความกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

ผู้ประสานงาน : นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง โทรศัพท์ 08 3301 7379

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับโล่ เลือกตามสังกัดของท่าน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย(ผลการพิจารณา กำหนดการ และแบบตอบรับ)


495 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 4 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้