คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561


คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 21 / 08 / 2017 - 10:19
อาสายุวกาชาดดีเด่น

ขอเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเป็นเกียรติประวัติแก่คณะบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือ เสียสละ และให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด (หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560) โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2556

       การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด
2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กศน.อำเภอ กศน.จังหวัด โรงเรียน อุดมศึกษา กรมราชทัณฑ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเหล่ากาชาดจังหวัด

     ส่งผลงานได้ที่

สามารถส่งผลงานได้ด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ (จัดทำผลงาน 5 เล่ม)

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560

**โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น คลิ๊ก!!!

 ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วย หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2556

>> หลักเกณฑ์คัดเลือกอาสายุวกาชาด คลิ๊ก!!

ประเภทบุคคล

1.แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น

>>แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>>แบบประเมินอาสายุวกาชาดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

2.แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

>> แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

3.แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น

>> แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

4.แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น

>> แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินวิทยากรแกนนำยุวกาชาดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

5.แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

>> แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

6.แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น

>> แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินผู้บริหารการศึกษาดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

7.แบบประเมินผู้ให้การสนันสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น

>> แบบประเมินผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

 

ประเภทหน่วยงาน

1.แบบประเมิน กศน.อำเภอดีเด่น

>> แบบประเมิน กศน.อำเภอดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมิน กศน.อำเภอดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

2.แบบประเมิน กศน.จังหวัดดีเด่น

>> แบบประเมิน กศน.จังหวัดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมิน กศน.จังหวัดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

3.แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น

>> แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินโรงเรียนดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

4.แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น

>> แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

5.แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น

>> แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินกรมราชทัณฑ์ดีเด่น (pdf)คลิ๊ก!!

6.แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น

>> แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

7.แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น

>> แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (word) คลิ๊ก!!

>> แบบประเมินเหล่ากาชาดจังหวัดดีเด่น (pdf) คลิ๊ก!!

 

 


1,717 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 5 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้