โครงสร้างองค์กร

mission_03


โครงสร้างองค์กร

board01
นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

board02
นางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์

รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

S__4055090
นายสมจิตต์ ไหมดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุวกาชาด

board07
นายธงชัย วาณิชย์เสริมกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

board06
นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

board05
นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อาสายุวกาชาด

board08
นางสาวตรีนุช สันติกุล

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


585 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 7 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้