โครงสร้างองค์กร

mission_03


โครงสร้างองค์กร

RCY_8055
นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด

RCY_7228 edit
นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด
RCY_8060
นายสมจิตต์ ไหมดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
ยุวกาชาด

RCY_8063
นายธงชัย วาณิชย์เสริมกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

RCY_8071
นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

RCY_8067
นายคมกฤช วิจิตรวิริยะกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
อาสายุวกาชาด

RCY_8072
นางสาวตรีนุช สันติกุล

หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


3,659 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้