วิสัยทัศน์และพันธกิจ

mission_03

photo_vission_36

เกี่ยวกับสำนักยุวกาชาด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คติทรรศน์ : ยุวกาชาด ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งเยาวชนกลุ่มพิเศษให้มี ความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมช่วย สร้างสรรค์สังคมในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด ในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย  การบริการอาสาสมัครและการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดีมีศรัทธาต่อกาชาดและเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง

 

Brand

อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้

 

อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้
icon_vision_39
วัตถุประสงค์

สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุ ไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด เพื่อฝึกอบรมให้ เยาวชนชายและหญิง

  • มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์
  • มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้ อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
  • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
  • บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศ ชาติ
  • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป
icon_vision_41
จุดมุ่งหมาย

ด้วยความที่สภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การดำเนินกิจการด้าน ยุวกาชาดจึงยึดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแนวทางของ สหพันธ์สภากาชาดฯ ซึ่งถือปฎิบัติเหมือนกันทุกประเทศ 4 ข้อ คือ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิก

  • มีอุดมคติในศานติสุข (Education for Peace)
  • มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และ ของผู้อื่น (Good Health)
  • รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Good Service)
  • มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป (International Friendship)
icon_vision_43
กลุ่มเป้าหมาย

อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ทั้งที่อยู่ในและนอก ระบบโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด – ยุวกาชาด สามารถสมัคร เป็นอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสังกัด ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


561 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้