สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย : สร้างเยาวชนจิตอาสาปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย : อาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้
ข่าวใหม่ของสำนักงาน
อ่านข่าวทั้งหมด
การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

 

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ที่สนใจเป็นผู้มีจิตเสียสละ อยากอุทิศตนและสมัครใจที่จะปฏิบัติงานบริการด้วยจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ

หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดำเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82)  พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาดดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

ชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ

1.2 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือรองผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

1.3 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวน 5 คน เป็นกรรมการ

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 1.3 เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน

ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

ส่วนที่ 2. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยอาสายุวกาชาดอย่างน้อยจำนวน 30 คน ดังนี้

          2.1 ประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.2 รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.3 นายทะเบียน

          2.4 กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 5 คน

          2.5 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 20 คน

          2.6 เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

          2.7 ผู้ช่วยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ข้อ 1.3 ในส่วนที่ 1 เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารงานยุวกาชาดของชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
 2. กำกับดูแลและพิจารณาให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้วนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน ยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานยุวกาชาดในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
 4. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการชมรมอาสายุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
 6. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 7. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยหรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการอาสายุวกาชาดมอบหมาย

คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา

หน่วยงานของตน และสภากาชาดไทยและตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่น
 2. จัดทำรายงานประจำปีของชมรมอาสายุวกาชาดที่รับรับผิดชอบเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดผ่านที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
 3. ดำเนินการอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนหรือสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบหมาย

คุณสมบัติของอาสายุวกาชาด

 เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปีที่กำลังศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สำเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด รวมทั้งบุคคลที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

การสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตนสังกัด

 

คลิ๊ก!! เพื่อลงทะเบียนจิตอาสาออนไลน์

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

คลังความรู้
trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 345,430 total views,  55 views today