การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสมัครเป็นอาสายุวกาชาด


การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 20 / 06 / 2016 - 14:07

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ที่สนใจเป็นผู้มีจิตเสียสละ อยากอุทิศตนและสมัครใจที่จะปฏิบัติงานบริการด้วยจิตอาสา เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ

หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดำเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82)  พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาดดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

ชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยคณะกรรมการ  2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธานกรรมการ

1.2 รองผู้บริหารสถานศึกษาหรือรองผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือรองผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

1.3 ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรของหน่วยงาน อย่างน้อยจำนวน 5 คน เป็นกรรมการ

ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการตามข้อ 1.3 เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการได้อีกไม่เกิน 2 คน

ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

ส่วนที่ 2. คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด  ประกอบด้วยอาสายุวกาชาดอย่างน้อยจำนวน 30 คน ดังนี้

          2.1 ประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.2 รองประธานชมรมอาสายุวกาชาด

          2.3 นายทะเบียน

          2.4 กรรมการชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 5 คน

          2.5 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดจำนวนอย่างน้อย 20 คน

          2.6 เลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

          2.7 ผู้ช่วยเลขานุการชมรมอาสายุวกาชาด

ให้กรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ข้อ 1.3 ในส่วนที่ 1 เป็นที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารงานยุวกาชาดของชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดและนโยบายของคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด
 2. กำกับดูแลและพิจารณาให้มีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดแล้วนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน ยุวกาชาดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. กำหนดแนวทางการดำเนินงานยุวกาชาดในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสภากาชาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ
 4. วางแนวการฝึกอบรมยุวกาชาดภายในชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบ
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการชมรมอาสายุวกาชาดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด
 6. จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
 7. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยหรือระเบียบหรือที่คณะกรรมการอาสายุวกาชาดมอบหมาย

คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. บริหารชมรมอาสายุวกาชาดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา

หน่วยงานของตน และสภากาชาดไทยและตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและหน่วยงานอื่น
 2. จัดทำรายงานประจำปีของชมรมอาสายุวกาชาดที่รับรับผิดชอบเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดผ่านที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
 3. ดำเนินการอื่นตามที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนหรือสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทยมอบหมาย

คุณสมบัติของอาสายุวกาชาด

 เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 30 ปีที่กำลังศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา สำเร็จการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดและสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด รวมทั้งบุคคลที่มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

การสมัครเป็นอาสายุวกาชาด

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตนสังกัด

คลิ๊ก!! เพื่อลงทะเบียนจิตอาสาออนไลน์

4. ส่งใบสมัครมาที่ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330

5. ร่วมกิจกรรม / ติดตามข่าวสาร ผ่านทางสื่อ Social Network ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Google plus และ Blog หรือกลัวหาไม่เจอ เข้า Google พิมพ์ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

ดาวน์โหลด!! ใบสมัครอาสายุวกาชาด

6,207 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 7 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้