รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง


รวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง
โพสเมื่อ : 10 / 08 / 2016 - 13:25

นายสมชาย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.จังหวัดลำปาง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร เทศบาลเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

การจัดงานรวมพลังชมรมอาสายุวกาชาดในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดได้แสดงออกและฝึกภาคปฏิบัติอย่างพอเหมาะพอควร บนหลักเหตุผลความไม่ประมาท โดยใช้สติปัญญาในทางที่ถูก โดยการเพิ่มทางเลือกและพัฒนาศักยภาพของทุกคนให้สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม รู้รักสามัคคี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้ร่วมงานประกอบด้วย สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดของ กศน.อำเภอทุกแห่งในจังหวัดลำปาง จำนวนทั้งสิ้น ๖00 คน มาร่วมกิจกรรมโดยมีการจัดแสดงผลงานของชมรมอาสายุวกาชาด การแข่งขันทักษะการปฐมพยาบาล และการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

S__55066683 S__55066685 S__55066686 S__55066687 S__55066690

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

762 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้