^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^


^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^
โพสเมื่อ : 15 / 08 / 2016 - 14:51

^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^

– มีความศรัทธา มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ในภารกิจของสภากาชาดไทย

– ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในหลักการกาชาดและวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

– ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดโดยเข้ารับการอบรมอาสายุวกาชาด หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

– นำความถนัด ความสนใจ ความชำนาญของตน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบริการชุมชน

– หมั่นฝึกฝน และพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และฝึกฝนให้กับสมาชิกรุ่นน้อง อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เช่น ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล ความรู้ด้านนันทนาการ ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมค่ายประเภทต่างๆ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

– มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันขันแข็งและทำอย่างจริงจัง

– สามารถจัดสรรเวลาที่จะทำงานอาสาสมัคร โดยไม่เกิดปัญหากับครอบครัวและปัญหาการเรียน

– ยอมรับข้อจำกัดที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และมีความอดทนต่อความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้น

– แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจเอื้ออารีต่อผู้อื่นเสมอ

– ปฏิบัติตามระเบียบของชมรมอาสายุวกาชาด

 


6,639 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 4 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้