5 Step การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด


5 Step การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 15 / 08 / 2016 - 14:48

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

1. รวบรวมเพื่อนๆ ที่มีจิตอาสาให้ได้ 30 คน ประกอบด้วย
– คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึงเยาวชนที่เป็นอาสายุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการอย่างน้อย 10 คน
– สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อย 20 คน

2. จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย
– ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคล เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
– กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
– ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและเลขานุการ3. ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ยื่นคำร้องการขอจัดตั้งชมรม (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Thairedcrossyouth.blagspot.com) พร้อมสำเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด ส่งมาที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

4. สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาด(โปโลไทด์)สำหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด

5. Complete เพียงเท่านี้ ก็เป็นชมรมอาสายุวกาชาด ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 252 5002 – 3 กด 1


3,143 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 3 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้