Blog Post Image: สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้แก่อาสาสมัครสภากาชาดที่เป็นเยาวชน และอาสาสมัครจากองค์กรเอกชน