Blog Post Image: โรงเรียนราชินี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กาชาดและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้แก่อาสายุวกาชาด