โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ


โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 09 / 11 / 2016 - 14:33

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานพัฒนาเยาวชนเข้าร่วมการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ  สำหรับรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์  สภากาชาดไทย เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาดถ่ายทอดความรู้เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานยุวกาชาด และเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน สามารถนำความรู้และทักษะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุไปใช้ในครอบครัว ชุมชน สามารถเป็นที่พึงพาได้ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป

ดาวน์โหลด!! โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลด!! แบบตอบรับ

แผนที่

แผนที่การเข้าร่วมอบรมฯ


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,228 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้