วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 สัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม”


วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 สัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม”
โพสเมื่อ : 13 / 12 / 2016 - 11:39

         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดสัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องจำนวน 27 หน่วยงาน ณ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

         การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายของสำนักงานยุวกาชาด สร้างความชัดเจนในทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานพัฒนาเยาวชนกลุ่มใหม่ รวมทั้’วิทยากรแกนนำยุวกาชาดซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

763 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้