อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ 2560


อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ 2560
โพสเมื่อ : 18 / 01 / 2017 - 14:28

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบอธิบดีและผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 และแสดงความขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสำนักงานยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด

 

พลโท สรรเสริญ แก้วกําเนิด รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

DSC_9615

 ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

DSC_9670

 นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

 

DSC_9717

นางสาวศุภพร สาครบุตร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

DSC_9694

นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์                                                                                                                           

DSC_9733

นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,216 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้