ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560
โพสเมื่อ : 21 / 04 / 2017 - 11:36

    สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด  เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารหน่วยงาน ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้  ความชัดเจนและแนวทางในการเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาดที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เป็นขั้นตอนและครอบคลุม ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนเป็นการช่วยลดปัญหา อุปสรรค และช่วยทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน เยาวชน สังคม และสภากาชาดไทยต่อไปด้วย

**เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม จากเดิม 2 รุ่น**

เปลี่ยนเป็น รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2560 รุ่นเดียวเท่านั้น!!!

ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”   เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สีเขียว

สีชมพู

 

สีแดง

สีฟ้า

 

สีม่วง

สีแสด

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้ที่ Link ด้านล่าง

ตารางอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด

โครงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด

แบบตอบรับเข้ารับการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2560

การเตรียมตัวเข้าอบรม

 

 ***หมายเหตุ***

ประกาศรายชื่อในโอกาสต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2,098 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้