แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559


แสดงความยินดีอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559
โพสเมื่อ : 30 / 05 / 2017 - 10:27

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ร่วมแสดงความยินดี นายวณันร ชุมศรีสรร และนางสาวมาลินี ต่ำเกษม อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2559 ” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2559

18813718_1425776117487344_5606465342892278373_n
18738331_1425776194154003_9141111123785518570_o

18700459_1425776300820659_2444629707976059370_o


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

870 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้