Blog Post Image: วันที่ 31 พ.ค. 60 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)