อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ


อบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 05 / 06 / 2017 - 15:41

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ 7 โดยนางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” บางแค กรุงเทพฯ โอกาสนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน กล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้ารับการอบรมด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารหน่วยงาน ที่จะจัดกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด สามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมได้อย่างมีขั้นตอน รู้ข้อมูล เหตุผลความจำเป็นและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถบริหารการจัดโครงการอบรมหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการฝึกอบรมแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้

ในการนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บรหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนวิทยากรแกนนำยุวกาชาด จำนวนทั้งสิ้น 72 คน


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,800 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้