กราบลาและรับโอวาทจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย


กราบลาและรับโอวาทจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 07 / 07 / 2017 - 14:54

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผู้แทนไปร่วม โครงการInternational Study and Friendship Camp ครั้งที่ 62 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10– 24 กรกฎาคม 2560 ณ เมือง Langenlois สาธารณรัฐออสเตรีย
นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ นางสาวชาลิสา สุขชาญชัย อาสา ยุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนยุวกาชาด ไปร่วม โครงการInternational Study and Friendship Camp ครั้งที่ 62 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ Take the opportunity of opening your mine to cultural differences ณ เมือง Langenlois สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 10– 24 กรกฎาคม 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนในแต่ละบุคคล พร้อมทั้งหาแนวทางการสร้างจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อนำไปสู่การทำงานเป็นทีม โดยประเด็นการหารือจะเกี่ยวข้องกับหลักการกาชาด 7 ประการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเยาวชนและการเป็นอาสาสมัคร ในโอกาสนี้เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/วิสัยทัศน์เกี่ยวกับกาชาดและยุวกาชาด รวมถึงร่วมส่งเสริมสัมพันธภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่ม การทัศนศึกษา และการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ มีกำหนดออกเดินทางไปประเทศออสเตรียในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 โดยสายการบิน เดินทางโดยสายการบิน emirates เที่ยวบินที่ EK 419 เวลา 02.40 น. และเดินทางกลับโดยเที่ยวบินที่ EK128 ถึงประเทศไทยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น.


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 560 total views,  1 views today