เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?


เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?
โพสเมื่อ : 18 / 08 / 2017 - 09:12

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน “วิสัยทัศน์ พันธกิจ Brand และค่านิยมองค์กร” เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย

2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส

3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยขยายความร่วมมือกับเครือข่ายและใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม

Brand :

สร้างเยาวชนจิตอาสาที่มีศักยภาพด้านปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

ค่านิยมองค์กร :

มุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี


1,514 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้