Blog Post Image: ต้อนรับคณะผู้แทนสภากาชาดภูฎาน ในโอกาส ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของสภากาชาดไทย