เปิดรับผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด


เปิดรับผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 16 / 10 / 2017 - 15:21

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเปิดรับผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา รางวัลส่งเสริมมาตราฐานอาสายุวกาชาด 

โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้

      1. รางวัลส่งเสริมมาตรฐานชมรมอาสายุวกาชาด     

 เป็นรางวัลที่มอบให้กับชมรมอาสายุวกาชาด ที่มีผลการดำเนินงานและกิจกรรมของชมรมฯ ในระยะ 3 ปี 5 ปี 7 ปี 9 ปี 12 ปี 15ปี 18 ปี 21 ปี ฯลฯ

      2.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก (ต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ) 

            1. หน่วยงานต้องมีการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

            2.  มีสมาชิกอาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดอย่างน้อย 30 คนต่อปี

            3. ในปีที่ระบุขอรับการคัดเลือก ต้องมีกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม ดังนี้

                  –  จัดอบรมหลักสูตรใดก็ได้ของสำนักงานยุวกาชาด

           หรือ – จัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด ร่วมกับหน่วยงานของสภากาชาดไทย โดยมีอาสายุวกาชาดไม่น้อยกว่า

            ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย

      3. ผลงานที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก 

             1. ชมรมอาสายุวกาชาดต้อง “ส่งผลการดำเนินกิจกรรมหรือการอบรมอาสายุวกาชาดของชมรม” หลังการดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จไปยังสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

             2. ชมรมอาสายุวกาชาดสามารถ ” ส่งผลการดำเนินกิจกรรมหรือการอบรมฯ”ในรูปแบบต่างๆ เช่น

                  – รายงานเป็นเอกสารและมีภาพประกอบ

                  – หลักฐานภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม พร้อมคำอธิบายพอสังเขป

                  – คลิปวิดีโอ

                  – ฯลฯ

**โดยผลงานที่ส่งนี้ควรได้รับการลงนามรับรองจากผู้บริหารหน่วยงาน หรือ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด**

 

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ชมรมมาตรฐาน Click!!!

สามารถส่งผลงาน ได้ที่  

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 

ถนนอังรี ดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 2,419 total views,  1 views today