อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่อง Humanitarian Education


อบรมวิทยากรยุวกาชาดเรื่อง Humanitarian Education
โพสเมื่อ : 17 / 10 / 2017 - 14:50

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวเปิดการโครงการอบรม Humanitarian Education ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนายุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน”ผิน แจ่มวิชาสอน”  กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรยุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและความชัดเจนในเรื่องฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มเยาวชน ให้มีความคิดที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด มีเป้าหมายที่จะเพิ่มศักยภาพวิทยากรยุวกาชาด เพื่อนำความรู้ ความสามารถไปถ่ายทอดในแต่ละภูมิภาคของประเทศต่อไป

S__38707275 S__38707279 S__38707286 S__38707288 S__38707289 S__38707291 S__38707292


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 319 total views,  1 views today