Blog Post Image: ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรแกนนำยุวกาชาด” เรื่อง…การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ