กราบลาและรับโอวาทจากนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย


กราบลาและรับโอวาทจากนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 01 / 12 / 2017 - 14:08

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผู้แทนไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน Malaysian Red Crescent Society International Youth Enlightenment Camp 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซีบู รัฐซาราวัก  สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางสาวปารนันทน์  พุ่มพวง  วิทยาจารย์ 4  ฝ่ายวิชาการ  สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นางสาวศรัณยา บินทจร  อาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ อาสายุวกาชาดโรงเรียนท่าวังผา จังหวัดน่าน เข้ากราบลาและรับโอวาทจาก นายนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

เนื่องในโอกาสเป็นตัวแทนไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน Malaysian Red Crescent Society International Youth Enlightenment Camp 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองซีบู รัฐซาราวัก  สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 6 – 10 ธันวาคม 2560  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งและสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และเปิดโอกาสให้ผู้แทนฯจากประเทศต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อชุมชนของอาสายุวกาชาด รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติทางวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของเยาวชน โดยตัวแทนจะเข้าร่วมกินกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกิจกรรมเยาวชนในฐานะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ทั้งนี้ มีกำหนดออกเดินทางในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และเดินทางกลับถึง ประเทศไทย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2560

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

974 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้