็Hello volunteers (อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)


็Hello volunteers (อบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)
โพสเมื่อ : 21 / 12 / 2017 - 16:02

วันที่ 16- 17  ธันวาคม 2560 สำนักงานยุวกาชาด จัดโครงการ Hello volunteers (อบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด)  ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีการสร้างเสริมกระบวนการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด อาทิ ความรู้เรื่องกาชาดสากล กาชาดไทย ควบคู่กับความสนุกสนานและสร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกระบวนการกลุ่ม


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

868 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้