“9,600 ความดี 96 ปี ยุวกาชาดไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ เชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ”


“9,600 ความดี 96 ปี ยุวกาชาดไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ เชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ”
โพสเมื่อ : 27 / 12 / 2017 - 16:32

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวนหน่วยงานพัฒนาเยาวชน ชมรมอาสายุวกาชาด และเยาวชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อทำความดีในช่วงเดือนมกราคมนี้ เป็นการจัดกิจกรรมลักษณะใดก็ได้ให้กับผู้สูงอายุ กิจกรรมจะต้องทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข  ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้  ที่ได้รับจากกิจกรรมมาดูแลตนเองได้ หรือเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุและเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้าง คิด และ ทำกิจกรรมร่วมกัน

ชมรมอาสายุวกาชาดสามารถเลือกทำกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ  โดยไม่จำกัดรูปแบบในการทำกิจกรรม สามารถนำเนื้อหาและกิจกรรมในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุมาปรับกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย และชุมชนได้ตามความเหมาะสม ดังตัวอย่างที่นำเสนอต่อไปนี้

ตัวอย่างกิจกรรม

  1. ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลรักษาอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง  เช่น การออกกำลังกาย การดูแลรักษา ความสะอาดของร่างกาย การช่วยตัวเองเมื่อสำลัก
  2.  การสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองทั้งผู้สูงอายุและเยาวชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน  เช่น การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เยาวชนสอนให้ผู้สูงอายุเล่นคอมพิวเตอร์ สังคมโซเชียล
  3. การมอบความสุขให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลโดยการไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา  เช่น การทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน การ อ่านหนังสือให้ฟัง เล่นดนตรีร้องเพลง
  4.  2 วัย รวมใจ จูงมือกัน ร่วมทำความดี เป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนในการทำความดี  เช่น กิจกรรมคน 2 วัยร่วมใจทำบุญ   การทัศนศึกษา   การปลูกป่าชายเลน 
  5. ต่างวัยหัวใจเดียวกัน เป็นการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้คน 2 วัยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  เช่น การประกวดครอบครัวสุขสันต์ การการประกวดร้องเพลงกีฬาสานสัมพันธ์คน 2 วัย

    ดาวน์โหลดโครงการ Click!!!

    ดาวน์โหลดแบบตอบรับ Click!!!


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 3,520 total views,  2 views today