อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เนื่อในวันคล้านวันสถาปนายุวการชาดไทยครบ 96 ปี


อาสายุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์เนื่อในวันคล้านวันสถาปนายุวการชาดไทยครบ 96 ปี
โพสเมื่อ : 23 / 01 / 2018 - 16:36

วันที่ 23 มกราคม 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทยครบ 96 ปี โดยเยาวชนจิตอาสาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งหมด 96 คน ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ ในพระอุปถัมภ์
 • โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 • โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์

ภายใต้โครงการ “Volunteers in Action 2018” เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ของการธำรงรักษาซึ่งคุณความดีและพลังของตนในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเยาวชนจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลผู้ป่วย ออกบัตรแยกประเภทผู้ป่วยตามสิทธิ วัดความดัน และชั่งน้ำหนัก โดยอาสายุวกาชาดทั้ง 96 คนเข้าร่วมทำงานจิตอาสาในหน่วยงานต่างๆของสภากาชาดไทย ได้แก่

 1. ตึก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
 4. ศูนย์ดวงตา
 5. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

 

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

2,460 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้