สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล


สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 27 / 02 / 2018 - 17:02

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา กว่า 120 คน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 15  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาด มีภารกิจในการปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ และอุดมการณ์ของกาชาด ในด้านมนุษยธรรม การดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการบริการอาสาสมัคร การส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี และอีกประการสำคัญยังเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างศรัทธาอย่างแรงกล้าแก่เยาวชนต่อการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครให้แก่สภากาชาดไทย ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน มีความสนใจ ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เล็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง จึงเป็นภารกิจที่สำคัญ และน่าท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาด จึงมีโครงการ และกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาเยาวชน เพื่อนำพาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว
จากเหตุผลดังกล่าว ความรู้ด้านปฐมพยาบาลนับเป็นสิ่งสำคัญที่อาสาสมัคร ควรมีเพื่อการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และอย่างถูกต้องหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น สำนักงานยุวกาชาด จึงจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาลขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้แก่อาสายุวกาชาด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้นำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคม ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตัวอาสายุวกาชาดเอง


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 527 total views,  1 views today