วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5 ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ จำนวน 250 คน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5 ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ จำนวน 250 คน
โพสเมื่อ : 21 / 02 / 2018 - 12:17

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมในโครงการ เพื่อนเยาวชนจิตอาสา (Youth Volunteer Partnership) ณ โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สีลม กรุงเทพ เพื่อขยายภาคีความร่วมมือกับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจิตอาสา ร่วมกับสภากาชาดไทย แก่เยาวชนระดับ ม.1-ม.5 จำนวน 250 คน


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

755 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้