โครงการ Volunteers in Action 2018


โครงการ Volunteers in Action 2018
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2018 - 10:10

 

ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561  เยาวชนจิตอาสาที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษมาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 47 คน จาก 11 สถาบัน จาก โครงการ Volunteers in Action 2018 เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติภารกิจในฐานะเยาวชนจิตอาสาและอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้แก่ การวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก กรอกข้อมูลผู้ป่วย กดบัตรคิวแยกตามสิทธิผู้ป่วย ตลอดจนให้คำแนะนำเบื้องต้นและและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1,288 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้