Blog Post Image: บรรยากาศการอบรมวิทยากรยุวกาชาด ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี