Blog Post Image: นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ เข้าพบหารือ ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหารือถึงแนวทางการสร้างเยาวชนจิตอาสา ในนาม “อาสายุวกาชาด”