พิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons


พิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2018 - 09:05

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons โดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม มี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ มุ่งเน้นให้เยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นที่พึ่งพาได้ ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน สำนักงานยุวกาชาดเชื่อมั่นและเล็งเห็นว่า เยาวชนสามารถ สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีได้

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและใช้ทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ทำให้เยาวชนเกิดความภูมิใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด และยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมทำงานด้านอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยกลุ่มเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ จะต้องคิดค้นและทำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยไม่จำกัดรูปแบบของกิจกรรม ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในรูปแบบการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจในผลงานการสร้างสรรค์ของตนดังกล่าวเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,491 total views,  1 views today