เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย


เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 03 / 07 / 2018 - 16:36

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำคณะผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 15 คน เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการ International Study and Friendship Camp ครั้งที่ 63 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ

“You’ve got potential. Join out quest to discover your best” ณ เมือง Langenlois สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2561 โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 2 คนไปร่วมค่ายดังกล่าว ได้แก่

 1. นางสาวมาลินี ต่ำเกษม                  อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด

                                                สำนักงานยุวกาชาด

 1. นางสาวปรียานุช กฤษฎารักษ์          อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด

                                                โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 1. โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ครูผู้นำและอาสายุวกาชาดระหว่างสภากาชาดไทยกับสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2561  โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 11 คน ไปร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และครูผู้นำ ได้แก่
 2. นางสาวตรีนุช สันติกุล                 หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
 3. นายสุวรรณ ไชยานนท์                 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
 4. นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ               ที่ปรึกษาชมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

                                                          กรุงเทพมหานคร

และอาสายุวกาชาด จำนวน 8 คน โดยมาจากชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. นายกฤติน วงศ์ทองศรี              2. นางสาวปพิชญา วงศ์ทองศรี
 2. นางสาวปุญญิศา ทิพย์จันทร์       4. นางสาวธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์
 3. นางสาวอนุรดี บรรดาศักดิ์

อาสายุวกาชาดจากสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นางสาวบัณฐิตา มาลัยศรี            2. นางสาวดวงกมล สู่สกุล
 2. นางสาวชนารดี เฉลิมเกรียงไกร
 3. โครงการ The 5th National Youth and Volunteer Camp of Vietnam Red Cross ณ เมืองเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 2 คน ไปร่วมค่ายดังกล่าว ได้แก่
 4. นางสาวมรกต แซ่จิว            วิทยาจารย์ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด
 5. นางสาวพัชรสรณ์  เกิดศิริ     อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,428 total views,  1 views today