เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย


เข้ากราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 03 / 07 / 2018 - 16:36

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นำคณะผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 15 คน เข้ากราบลาท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการ International Study and Friendship Camp ครั้งที่ 63 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ

“You’ve got potential. Join out quest to discover your best” ณ เมือง Langenlois สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2561 โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 2 คนไปร่วมค่ายดังกล่าว ได้แก่

 1. นางสาวมาลินี ต่ำเกษม                  อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด

                                                สำนักงานยุวกาชาด

 1. นางสาวปรียานุช กฤษฎารักษ์          อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด

                                                โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 1. โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ครูผู้นำและอาสายุวกาชาดระหว่างสภากาชาดไทยกับสภากาชาดญี่ปุ่น สาขามิยากิ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2561  โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 11 คน ไปร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และครูผู้นำ ได้แก่
 2. นางสาวตรีนุช สันติกุล                 หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
 3. นายสุวรรณ ไชยานนท์                 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
 4. นางพิชามญชุ์ เถาสมบัติ               ที่ปรึกษาชมอาสายุวกาชาดโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน

                                                          กรุงเทพมหานคร

และอาสายุวกาชาด จำนวน 8 คน โดยมาจากชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 5 คน ได้แก่

 1. นายกฤติน วงศ์ทองศรี              2. นางสาวปพิชญา วงศ์ทองศรี
 2. นางสาวปุญญิศา ทิพย์จันทร์       4. นางสาวธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์
 3. นางสาวอนุรดี บรรดาศักดิ์

อาสายุวกาชาดจากสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 คน ได้แก่

 1. นางสาวบัณฐิตา มาลัยศรี            2. นางสาวดวงกมล สู่สกุล
 2. นางสาวชนารดี เฉลิมเกรียงไกร
 3. โครงการ The 5th National Youth and Volunteer Camp of Vietnam Red Cross ณ เมืองเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 โดยส่งผู้แทนยุวกาชาด จำนวน 2 คน ไปร่วมค่ายดังกล่าว ได้แก่
 4. นางสาวมรกต แซ่จิว            วิทยาจารย์ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด
 5. นางสาวพัชรสรณ์  เกิดศิริ     อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

838 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้