พิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons


พิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons
โพสเมื่อ : 25 / 07 / 2018 - 09:05

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดโครงการอาสายุวกาชาด สร้างสุข เพื่อสูงวัย innovation for older persons โดย นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม มี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ มุ่งเน้นให้เยาวชน เป็นคนดี มีคุณธรรม และเป็นที่พึ่งพาได้ ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน สำนักงานยุวกาชาดเชื่อมั่นและเล็งเห็นว่า เยาวชนสามารถ สร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีได้

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและใช้ทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ทำให้เยาวชนเกิดความภูมิใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาด และยังเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมทำงานด้านอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยกลุ่มเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ จะต้องคิดค้นและทำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นโดยไม่จำกัดรูปแบบของกิจกรรม ไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุในรูปแบบการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจในผลงานการสร้างสรรค์ของตนดังกล่าวเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้ดีขึ้น

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

877 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้