ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์


ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โพสเมื่อ : 17 / 09 / 2018 - 16:37

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 22  กันยายน 2561 ณ อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบเช้า ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น.
  • รอบบ่าย ลงทะเบียนเวลา 12.00 – 12.30 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม (ในกรณีที่ไม่ได้ส่งเอกสาร)
1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรนักศึกษา
2. หนังสือรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
3. ความเรียง เรื่อง ประสบการณ์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน

หมายเหตุ : ลำดับนี้ใช้ในการประกาศรายชื่อเท่านั้น
ขอให้ผู้สมัครมาตามรอบและวันเวลาที่กำหนด
**กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-5002-3 กด 1 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

1

2 3 4 5 6 7 8 9แผนที่


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

4,315 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้