ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561


ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดที่ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 18 / 10 / 2018 - 14:13

ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดทั้ง 3 คน ได้แก่ นางสาวนฤมล วินัยธรรม นางสาวเวฬุรีย์ โชติกิจนุสรณ์ และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2561

ซึ่งจะได้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 และพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปริ๊นซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

626 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้