พิธีประกาศผล กุลบุตรและกุลธิดากาชาดประจำปี 2561


พิธีประกาศผล กุลบุตรและกุลธิดากาชาดประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 06 / 11 / 2018 - 11:10

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ เป็นประธานในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับตําแหน่ง กุลบุตรและกุลธิดากาชาด รวมถึงรางวัลพิเศษ Smart, Strong, Samart ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลการตัดสินโครงการสรรหา “กุลบุตรและกุลธิดากาชาด” ประจำปี 2561

รางวัลกุลบุตรกาชาด ได้แก่
นายณัฏฐพันธ์ แสงคำ หมายเลข 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รางวัลกุลธิดากาชาด ได้แก่
นางสาว ชุติกาญจน์ เกียรติพันธุ์สดใส หมายเลข 32 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่
นายศรัณญ์ โรจนบุรานนท์ หมายเลข 59
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รางวัลรองกุลธิดากาชาด ได้แก่
นางสาวปภาวรินท์ ณ พัทลุง หมายเลข 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลพิเศษ จำนวน 3 รางวัล
รางวัล “Smart” ได้แก่
นายที คงประดิษฐ หมายเลข 89
บริษัท ไบเทค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รางวัล “Strong” ได้แก่
นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง หมายเลข 30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล “Samart” ได้แก่
นายภัทระ เอี้ยงทอง หมายเลข 9
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

675 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้