โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา สภากาชาดไทย” ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรนโบว์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 24 / 12 / 2018 - 13:58

โครงการสัมมนาเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด “ปลุกจิตอาสา  สภากาชาดไทย”รูปแบบการสัมมนาจะเป็นการแนะนำรายละเอียดในระบบอาสาสมัครของสภากาชาดไทย หรือระบบ VTRIS ซึงเป็นระบบการจัดการอาสาสมัครแบบบูรณาที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถเลือกประเภทอาสาสมัครได้เหมาะสมกับสถานการณ์  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของชมรมอาสายุวกาชาดที่มาร่วมจัดนิทรรศการ การเรียนรู้กิจกรรมต่างๆของสำนักงานยุวกาชาด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานจากชมรมอาสายุวกาชาดที่เคยได้รับรางวัล และชมรมที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ให้ชมรมอาสายุวกาชาดได้วางแผนการบริหารชมรมฯ ของตนเอง และแผนการทำงานร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดและสภากาชาดไทยได้ต่อไป


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

666 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้