Blog Post Image: คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ และศาลปู่ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ ในโอกาสฉลอง 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย