Blog Post Image: คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมสักการะและถวายเครื่องเสวยแด่ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบิรพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ในโอกาสฉลอง 97 ปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย