นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดปราจีนบุรี “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน”


นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดปราจีนบุรี “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน”
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2019 - 14:00

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดปราจีนบุรี “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน”
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ตามโครงการ“ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” ที่หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีคณะผู้ดำเนินงาน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและครูในจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของสภากาชาดไทย ในการสร้างและพัฒนาอาสาสมัครในระดับต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังให้เยาวชนได้รู้จักและเข้าใจการเป็นผู้มีจิตอาสา อีกทั้งพัฒนาจิตอาสาให้เป็นอาสายุวกาชาด พร้อมส่งเสริมให้เป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ที่มีสำนักงานของสภากาชาดไทย จำนวน 3 หน่วยงานที่ดูแลอาสาสมัครโดยตรง คือ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานอาสากาชาด และสำนักงานยุวกาชาด ที่ทำหน้าที่สนับสนุนและสอดคล้องตามนโยบายสำคัญของสภากาชาดไทย


ในส่วนของสำนักงานยุวกาชาด เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาเยาวชนของประเทศให้เป็นคนดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี และพึ่งพาได้ ให้เติบโตเป็นคนไทยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ รู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อชุมชน ตามแผนพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ตามโครงการ“ขยายฐานเยาวชน จิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” เพื่อค้นหาเยาวชนที่มี จิตอาสา สร้างอาสายุวกาชาดให้แก่สภากาชาดไทย โดยได้เชิญเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย
สำหรับการประชุมครั้งนี้นับว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในจังหวัดปราจีนบุรี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เขต 7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี, ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟัง การบรรยายและรับทราบแผนงานในการดำเนินโครงการ“ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” ดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 755 total views,  1 views today