“Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)”


“Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)”
โพสเมื่อ : 28 / 03 / 2019 - 16:35

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “Road Safety: ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา (Safety Ride Drive Together)” ซึ่งเป็นการระดมสมองและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน จัดโดย คณะทำงานโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 270 คน ณ ห้องประชุม 1210 (โซน B) ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะทำงานโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนพล.ต.ต.บุญเลิศ ว่องวัจนะ ผู้บังคับการ กองแผนงานความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
คุณนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในประเทศไทย 
มาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

390 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้