เปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด “เรื่องการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR”รุ่นที่ 2


เปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด “เรื่องการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR”รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ : 17 / 05 / 2019 - 10:05

วันนี้ นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด “เรื่องการปฐมพยาบาลและการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR”รุ่นที่ 2 ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอิระวดี โรงแรม พี.ซี. พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัด เพื่อให้มีจิตอาสา และมีใจเป็นอาสาสมัครที่จะทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนหน่วยงานทางการแพทย์จะมาถึง มีจิตอาสาที่จะช่วยรับมือและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที อันเป็นการลดความสูญเสีย ป้องกันความพิการ ที่อาจเกิดขึ้นได้และวัตถุประสงค์หลักสำคัญอีกประการ คือ เพื่อเสริมสร้างให้วิทยากรยุวกาชาดที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถประเมินผู้บาดเจ็บและจัดท่านอนที่ปลอดภัยและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และสามารถแจ้งข้อมูลเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้และเป็นกำลังสำคัญหลักในการขยายเครือข่ายและให้ความรู้แก่ อาสายุวกาชาด เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น นำความรู้ไปช่วยเหลือบุคคล ชุมชน สังคม ต่อไปได้ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ บรรณารักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด มาแล้ว และยังไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 คน หลักสูตรระยะเวลาของการอบรม รุ่นละ 2 วัน 1 คืน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,291 total views,  1 views today