โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” กศน. จังหวัดอุดรธานี


โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” กศน. จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2019 - 13:48

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” โดยนางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน  ในการจัดอบรมครั้งนี้ สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการกาชาด เรื่่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาดสืบไป จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 จังหวัดอุดรธานี เป็นรุ่นที่ 10 ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภัยเขต 14 อุดรธานี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,233 total views,  2 views today