โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” กศน. จังหวัดอุดรธานี


โครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” กศน. จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 28 / 05 / 2019 - 13:48

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง “การดูแลผู้สูงอายุ” โดยนางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน  ในการจัดอบรมครั้งนี้ สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีศักยภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความชำนาญและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักการกาชาด เรื่่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้กับเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชนได้อย่างถูกต้อง มีความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของกาชาดสืบไป จัดอบรมระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 จังหวัดอุดรธานี เป็นรุ่นที่ 10 ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารณภัยเขต 14 อุดรธานี


534 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 2 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้