ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย


ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 14 / 06 / 2019 - 12:23

ผู้แทนยุวกาชาด เข้ากราบลาและรับโอวาท จากเลขาธิการสภากาชาดไทย ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด นำผู้แทนยุวกาชาดเข้ากราบลาและรับโอวาท จากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ในโอกาสที่สำนักงานยุวกาชาด จะส่งผู้แทนยุวกาชาดไปร่วมกิจกรรมกาชาด ยุวกาชาดในต่างประเทศ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่โครงการเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือเพื่อจัดทำบทเรียนการเรียนรู้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาวชน (Exploring Humanitarian Law : EDUCATION MODULES FOR YOUNG PEOPLE – EHL) ซึ่งนางสาวตรีนุช สันติกุล หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เดินทางไปร่วมโครงการฯ ร่วมกับสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน , การประชุม The 4th International Youth Meeting ณ เมืองซอลเฟริโน สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) โดยมี นายคุณาวุฒิ ศรีปัญญา วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด นายธีรนัย กองศรี และนางสาวชลาพร ขุนทอง อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด และ โครงการ The 64th International Study and Friendship Camp 2019 ณ เมืองLangenlois สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 8 – 22 กรกฎาคม 2562 โดย นางสาวกาญจนา วงค์ษา และนางสาวสุนิตา วาสนา อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด เข้าร่วมโครงการฯ ในการเข้าพบท่านเลขาธิการสภากาชาดไทย ครั้งนี้ ท่านได้มอบ พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค พร้อมทั้งอวยพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างเต็มที่


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

350 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้